Chao Shi Fa

Beijing ChaoShiFa Chain Store Co. Ltd,
15, Shuang Yushu East,
Haidian District,
Beijing

Phone: +86 10 8212 9663
Website: www.bjcsf.com